7 European Christmas Market Foods To Taste This Holiday Season –